Ochrana osobných údajov

Právnym rámcom spracovania osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktoré upravujú najmä ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

Z hľadiska pojmov sa:

- dotknutou osobourozumie každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, v tomto prípade každý užívateľ, ktorý odoslal svoje osobné údaje prostredníctvom formulára umiestneného na našej internetovej stránke,
- prevádzkovateľom rozumie spoločnosť Minoritas, s.r.o.., so sídlom Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO: 52 889 840, ktorá vymedzila účel spracúvania osobných údajov, určila podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene,
- sprostredkovateľom rozumie každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou,
- príjemcomrozumie každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou,
- treťou osoboukaždý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,
- zodpovednou osobourozumie osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona

Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je vykonať nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom, dobierkou alebo platobnou kartou, marketingová komunikácia a oznámenia týkajúcej sa obchodnej činnosti firmy Minoritas, s.r.o. (iba s predchádzajúcim súhlasom kupujúceho).

Prevádzkovateľ sa bude v medziach vymedzeného účelu spracovávať údaje o totožnosti dotknutej osoby (titul, meno, priezvisko), údaje o trvalom a prechodnom pobyte dotknutej osoby (adresa, číslo domu, obec, PSČ a štát), kontaktné údaje (telefón, e-mail).

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby udelený prostredníctvom registrácie na webovej stránke prevádzkovateľa zaznamenaný elektronickými prostriedkami, prípadne písomný súhlas, na sprístupnenie a poskytnutie osobných údajov z informačného systému sprostredkovateľom a iným subjektom (príjemcom), vrátane subjektov v členských štátoch Európskej únie, a to výlučne vo vzťahu k vyššie vymedzenému účelu spracúvania. Dotknutá osoba súhlasí s cezhraničným tokom osobných údajov, a teda s poskytnutím a sprístupnením týchto osobných údajov do členských krajín Európskej únie.

Dotknutá osoba má v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov:

- právo na poskytnutie informácií o druhu, štruktúre a priebehu ich spracovania osobných údajov,
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,
- právo na opravu osobných údajov,
- právo vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba predtým prevádzkovateľovi udelila,
- podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
- právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov

Zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely identifikovania fyzickej osoby všeobecne použiteľný identifikátor len vtedy, ak jeho využitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Súhlas so spracúvaním všeobecne použiteľného identifikátora musí byť výslovný a nesmie ho vylučovať osobitný predpis, ak ide o jeho spracúvanie na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje; to neplatí, ak všeobecne použiteľný identifikátor zverejní sama dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje dotknutej osoby chrániť, zamedziť neoprávneného prístupu k nim, a po uplynutí doby ich uchovávania uloženej zákonom alebo zániku účelu ich spracovania zabezpečiť ich následnú likvidáciu (vymazanie).

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a príslušný orgán je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak:

spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov,

spracúvanie osobných údajov je v rozpore požiadavkami na spracovanie osobitných kategórií osobných údajov,

výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
MINORITAS, s.r.o.
Rastislavova 12
949 01 Nitra

Podnety a žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov môžu dotknuté osoby zasielať na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Zodpovedná osoba: Melinda Mikleová.

© 2021 Minoritas s.r.o., Nitra, web: fg Ateliér Trnava